Klipas Nogah

What the heck is it? I use it in my iPhone email signature. One of my respectful readers asked me to explain what I meant by קליפת נוגה. To trace the concept historically, perhaps its earliest appearance is in the  זוהר חדש יתרו מ”ד ע”ב and I am happy to be corrected by those who live and learn these concepts regularly. I don’t understand Kabbalistic concepts and find them and Chassidus rather impenetrable. That’s just me. Nonetheless, we have Shulchan Aruch Orach Chaim 203 (hat tip RMS) telling us something very profound

אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת צהריים – יישן.

הגה: וכשניעור משנתו, אין צריך לברך “אלהי נשמה” (בית יוסף). ויש אומרים שיקרא קודם שיישן “ויהי נועם” (כל בו).

ובלבד שלא יאריך בה, שאסור לישן ביום יותר משינת הסוס, שהוא שיתין נשמי. ואף בזה המעט – לא תהא כוונתו להנאת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם יתברך.

וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב: “בכל דרכיך דעהו” (משלי ג ו), ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו. שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו – אינו משובח, אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו.

וכן אפילו לישב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים ולילך בעצת תמימים, אם עשה להנאת עצמו – להשלים חפצו ותאותו – אינו משובח, אלא אם כן עשה לשם שמיים.

וכן בשכיבה, אין צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצוות לא יתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי לנוח מיגיעתו – אם עשה להנאת גופו אינו משובח; אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות, שלא תיטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה.

וכן בתשמיש האמורה בתורה, אם עשה להשלים תאוותו או להנאת גופו – הרי זה מגונה. ואפילו אם נתכוין כדי שיהיו לו בנים שישמשו אותו וימלאו מקומו – אינו משובח, אלא יתכוין שיהיו לו בנים לעבודת בוראו, או שתהיה כוונתו לעבודת הבורא או לדבר המביא לעבודתו.

כללו של דבר: חייב אדם לשום עיניו וליבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך – יעשהו, ואם לאו – לא יעשהו. ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד.

In other words there is a class of our actions that can be used for mundane/selfish or even sinful purposes but that group is not in of itself an irredeemable or innately bad category. It is a behavioural manifestation that depends on us. If we use it for good, it can be raised to holiness. If we misuse it, it can transform into a negative force.

When we consider many aspects of life, be they secular, seemingly mundane, or even holy, they can be a positive force or they maybe a negative sapping energy.
There are, of course, things which are innately evil or lacking קדושה and are simply impure. These are defined to us by Shulchan Aruch. But ultimately, many things are (in the words of a friend in Miami) Pareve. You can turn them into fleshig or milchig. What you do, depends on your intention and  actions: do you seek to have a positive emanating light or are you fooling yourself, or are you, God forbid, misusing what has been given to you.
iPhone, the internet, and other devices have been slammed by many righteous people and some Poskim. It is  my belief that they fall into the class of קליפת נוגה. In other words, they are not innately bad. They are a communication device but are able to aid in other ways. Of course, like many other appliances, they can be misused for the wrong thing(s). At the same time they can be a source of extreme קדושה.
In my own case the advent of the iPhone opened up a world to me that I would never have experienced. Although I am a musician, I have little music on my iPhone. I only insert the odd song that I need to learn for my band. Currently I have 50 Gigabytes of Shiurim on my iPhone. When I drive to work, and drive home, most commonly I am listening to a Shiur (and usually it’s from Rav Schachter). The internet as stored or accessible on my iPhone which is shining from a parve state to one which I have found  exalted. My own Posek was actually “sourced” from learning via my iPhone. I had the recent pleasure of spending a full day of Yarchei Kallah at YU, together my wife. and I had the merit of hearing two shiurim directly from Mori V’Rabbi Rav Schachter, and also spoke a little with him. The iPhone was the derech that I discovered him and his Torah.
Dayan Usher Weiss is another who I occasionally listen to. He knows me now. Just this week I spoke to him about a difficult Shayla which I became involved in, only because I was asked, and I knew that his standing would be able to influence those on the other end. (My son just brought back the second chelek of his Shaylos and Tshuvos for me).
To perhaps put the concept in more concrete terms. I will quote from a very good book I was given, named “GPS for the soul”, by Rabbi Nadav Cohen. It’s essentially a rewrite of Sefer HaTanya in a form that is palatable for simpletons like me. I haven’t read it from cover to cover, but do look therein when there is a concept that doesn’t cleanly penetrate my head due to the way it’s been explained to me before. Here is an embellished quote

From a verse in Yechezkel 1:4 “And I looked and  behold, a stormy wind came out of the north, a great cloud, a burst of flame, and a glistening (נוגה) around it, we learn there are four kinds of Kelipa (outer shell): “a stormy wind, a great cloud, a burst of flaming and a glistening (the latter is what I think is Klipas Noga)

These four Kelipot subdivide into two main groups: a lower level and a higher level. The lower level which is referred to as a stormy wind, a great cloud, and a burst of flame is called the three impure Klipot and they are responsible for infusing vitality into all forbidden things.

The remaining Kelipah (“a glistening“) is called kelipat nogah and  is responsible for infusing vitality into all permitted things-meaning, anything that isn’t forbidden or (already) a Mitzvah

Sefer Hatanya formally states (chapter 7)

קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה הנקרא עולם העשיה רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכה [שממנה באות מדות טובות שבנפש הבהמית שבישראל כמ”ש לעיל] והיא בחי’ ממוצעת בין שלש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי’ ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלש קליפות הטמאות [כמ”ש בע”ח שער מ”ט ריש פ”ד בשם הזהר] ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחי’ ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה כגון ד”מ האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה יין מבושם להרחיב דעתו לה’ ולתורתו כדאמר רבא חמרא וריחא כו’ או בשביל כדי לקיים מצות ענג שבת וי”ט אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה לה’ כעולה וכקרבן. וכן האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח לבו לה’ ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה וכמו שעשה רבא לתלמידיו שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחלה ובדחי רבנן. אך מי שהוא בזוללי בשר וסובאי יין למלאת תאות גופו ונפשו הבהמית שהוא בחי’ יסוד המים מארבע יסודות הרעים שבה שממנו מדת התאוה הנה ע”י זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברע גמור שבשלש קליפות הטמאות וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת ה’ ולתורתו כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת ה’ שזהו לשון היתר ומותר כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים

So, in summary, what I say in my “iPhone email sign off”, is that like the Television that is wheeled out each Motzei Shabbos in the Shule I daven at on Motzei Shabbos and is used to show DVDs of Torah, that TV is Klipas Nogah. It can glisten and shine and emerge from pareve.

Think of classical music, for example, it can be used to soothe nerves. It can’t be considered as forbidden in my world view.
I recognised the more right-wing sheltered types will see no glistening in such devices. הנח להם … I leave them to their philosophy with which I disagree.
Even the University education of the Lubavitcher Rebbe and the Rav, in my opinion was Klipas Noga. They used it to shed light and infuse the particular type of modern Jew for whom this was “the key”.

Author: pitputim

I've enjoyed being a computer science professor in Melbourne, Australia, as well as band leader/singer for the Schnapps Band. My high schooling was in Chabad and I continued at Yeshivat Kerem B'Yavneh in Israel and later in life at Machon L'Hora'ah, Yeshivas Halichos Olam.

2 thoughts on “Klipas Nogah”

  1. BS”D

    V’hamaskilim yazhiru k’zohar harakiyah

    Alpi R. Chaim Vital the real cheit of Odom HaRishon was that he ate only from the Etz HaDaas and not also from the Etz HaChaim, he should have eaten from both trees, R. Vital teached that he (odom) needed to eat them together, odom harishon cuased the split. The shoresh from the of the Etz HaDaas consists of 288 sparks (The Repach). As a result of Odom HaRishons cheit these 288 sparks fell and were broken and scattered. They descended lower and lower until they were clothed with a combination of good and evil in the Klippas Nogah. Absolutely everything in Olam HaZeh/physical world contains the glowing shell. The sitra achra which is all pervasive in olam hazeh derives its life force from the sustenance that descends and is clothed (kal v’yochol) in the concept of the klippas nogah, this shell contains both good and evil. This is the sod of the etz ha’daas tov v’roh. In the end of days may this concept be clarified and spread amongst Klal Yisroel.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: