The light of the Havdala candle

There are a number of interesting issues about this candle. In this post, I’ll focus on one. In a future post, I’ll discuss another aspect:  whether it is a Birchas HaShvach or Bircas HaNehenin as described in ברכות נ’’א.

How much light is considered “enough”? Shulchan Aruch Orach Chaim  רצח:ז advises that the light should be sufficient to allow us to differentiate between two coins of equal size, but who differ only in the design on their face. I’ve heard some people claim “so that you can see the difference between a nickel and a dime”, but that doesn’t seem correct because those coins have different size and less light would easily show the difference.

We don’t actually use coins per se, and another rule of thumb (pardon the pun) is to differentiate between the nail portion of a finger and the membrane supporting the nail bed. There are kabbalistic hints regarding the use of the nail, but that is parenthetical to the qualitative issue at hand. The Vilna Gaon in his ביאור הג”א in רצ”ה mentions that the use of the nails is part of the fulfillment of כל עצמותי תאמרנה (together with פריה and מליקה) as a purpose for the creation of nails. In terms of definition, though, it is the quality of light (lumens) that permits one to differentiate two coins which are almost identical except for the design on their face. The light of Havdalah is not for כבוד as in say לויית המת or as used in a סיום ספר תורה or חופה. It’s use is להאיר, which by implication connotes a certain quality of light. Two coins mentioned are the סלע and פונדיון and one examination of these (by R’ Schachter at a Museum) show that they are indeed identical except that one has a horse motif and the other has the same horse motif but with “antlers”. The סלע weighed more than a פונדיון, and I imagine that the designs changed, so I’m not sure about that.

Fluorescent lights, LED lights and even incandescent globes which are frosted and do not permit seeing a visible filament, are not acceptable according to most/all? Poskim. Many Poskim allow standard incandescent globes, however, לכתחילה we use the standard method of creating an אבוקה (a decent flame). R’ Chaim Ozer Grodzenski ז’ל, the famous Dayan of Vilna, was one of the first who was positive about electrical light bulbs with a filament. The required אבוקה (torch-like flame) is often achieved by using a special candle which had intertwined/multiple wicks and thereby increased the amount of light. Technically, one can minimally  have two candles next to each other and use those. Although some say that it is necessary to bring the two wicks together, R’ Schachter proves from the gloss of R’ Akiva Eiger in Hilchos Shechitah יו”ד י”א at night (where אבוקה is defined by the רמ”א) , that it is not necessary for the definition of an אבוקה for the wicks of those two candles to be conjoined, so to speak, by bending the candles into each other (and causing a good old mess with the melted wax). In fact, those who seek to do so on Motzei Shabbos leading to Yom Tov may unwittingly cause one or both of the candles to be extinguished by the flowing wax, and that certainly is not permitted! I am aware that some  אחרונים do suggest bringing the two wicks together also on account of the language of the Bracha which is plural as in מוארי האש.

At any rate, whether you have a nice Havdala candle, or you use two candles bent towards each other, or just use two candles which are next to each other, how much light should they emit? This question is further complicated by the fact that in many/most shules/homes there are lights on in the house/shule. If so, the candle/s may not physically contribute very much light wise! If so, is one making a ברכה on the electrical lights unintentionally? Many Shules have fluorescent lights, and this further complicates matters for those who are יוצא at Shule, let alone the person making the הבדלה at Shule.

Perhaps the best thing to do then is

 1. Turn off the electric lights
 2. Ensure that the candle(s) are lowered to just below eye level as the ברכה is being made (usually the מנהג is for an unmarried female to hold it up high corresponding to the height of her future חתן 🙂
 3. Ensure that the flame is visible (sometimes it is surrounded by a wax form over time while the candle burns over time but the outer wax membrane stays in place as in the picture below.
 4. Get close enough (or even pass it around)

At our home, over the last two years or so, we have changed our practice, and now purposefully turn off the lights just prior to making the בורא מאורי האש.

What do you do?

Author: pitputim

I'm a computer science professor in Melbourne, Australia. I skylark as the band leader/singer for the Schnapps band. My high schooling was in Chabad and I continued at Yeshivat Kerem B'Yavneh in Israel.

10 thoughts on “The light of the Havdala candle”

 1. I heard that the reason R Chaim Ozer liked the use of incandescent globes is that he was trying to show that electrical lights are real fire (necessary for havdalah) and therefore Oser to turn on Shabbat

  Like

 2. I thought the idea of looking at your nails was to actually make use of the flame. If you turn the lights off and you’re reliant on the light of the candles to (e.g.) avoid bumping into each other or dropping the wine, aren’t you already using the flame?

  Like

  1. You have to BENEFIT from the light. It’s not clear to me what benefit you get by flashing your nails unless you are a woman who wants to see if her nail polish is cracking 🙂

   Like

 3. Would R Shloime Zalman permit one to use electricity for havdalah as I think he has a different opinion re incandescent lights = fire?

  Like

 4. Not you, obviously, but there are those of us who would benefit from checking at least once a week to see if our nails are clean 🙂 Anyway, how else do you justify the minhag?

  Like

 5. אנציקלופדיה תלמודית כרך יח, [חשמל] טור קפד

  בנר הבדלה. יש שכתבו שאפשר שהדליק נורת חשמל לשם נר הבדלה, ולברך עליה ברכת-הנר*336, שגחלת של מתכת דין אש גמורה עליה, ואפשר לברך עליה: “בורא מאורי האש”337, ועוד שיש סוברים שאף על אור של כוכבים אפשר לברך, כשאין לו נר338, אף על פי שאין בו שלהבת ואין בו גוונים של אש339, וכל שכן אור של נורת חשמל340. ויש סוברים שאין לברך על נורת חשמל, שאין בה אש המאיר אלא מתכת מחממת, והרי היא כמו אבן טובה המאירה, שאין לברך עליה: “בורא מאורי האש”341, והדברים אמורים לדעת הסוברים שגחלת של מתכת אינה חשובה אש לחייב את המחמם מתכת בשבת משום מבעיר342, ולכן אין מברכים עליה343, או שאפילו חשובה אש לענין מבעיר344, כיון שאינו חייב אלא משום תולדת מבעיר345, אינה אש גמורה לברך עליה ברכת “בורא מאורי האש”, שאין מברכים אלא על אש שמכלה את החומר הדולק346, או לפי שאין כאן שלהבת, והרי זו כגחלים עוממות שאין מברכים עליהן347. ויש שכתבו טעם אחר, שאין לברך על אור הנורה הנראה דרך זכוכית, לסוברים שאין מברכים על נר שבעששית348, ואפשר שאף לסוברים שמברכים על נר שבעששית349, הרי זה בנר שראוי להאיר גם אם יסיר העששית, אבל אור נורת חשמל שאינה ראויה להאיר בלי הזכוכית, לדברי הכל אינו דומה לאור של אדם הראשון350, ואין מברכים עליה351. ויש שכתבו טעם אחר, שכיון שנוסח ברכת הנר הוא “בורא מאורי האש” – להלכה352, – בלשון רבים, והוא מפני שהרבה מאורות יש באש353, היינו גוונים הרבה, שלהבת אדומה, לבנה וירקרקת354, אין מברכים על נורת חשמל, שאין בה אלא גוון אחד355, אלא שנסתפקו אם דבר זה מעכב, שאפשר שנוסח הברכה תיקנו על סתם נרות שבעולם, שרובם יש לאישם גוונים הרבה, אבל אפשר לברך על נר שבידו גם כשאין בו אלא גוון אחד356.

  אף לסוברים שאפשר לברך על נורת חשמל357, יש שכתבו שמצוה מן המובחר שלא לברך עליה אלא על אבוקה, שהיא מן המובחר358. ויש שכתבו שנורת חשמל דינה כאבוקה359.

  _______________________

  347. ע”ע ברכת הנר, ציון 219. מאורי אש עמ’ 186, ועי’ החל”ה שם שאינה כעוממות שאינן עומדות להאיר, אבל אין צורך לזה, שהרי כל שמכניס קיסם ביניהן והוא נדלק מאליו, לוחשות הן ומברך עליהן.
  348. ע”ע הנ”ל ציון 127 ואילך. מאורי אש עמ’ צד; יביע אומר ח”א או”ח סי’ יז ויח.
  349. ע”ע הנ”ל ציון 132.
  350. ע”ע הנ”ל ציון 5.
  351. יביע אומר שם; מאורי אש שם, ועי”ש שי”ל להיפך שבזו לד”ה מברכים, כיון שהאור זקוק לזכוכית הרי זו כחלק ממנו ואינה חשובה חציצה, ועי”ש ביביע אומר שדחה. ועי’ החל”ה שם שאין זכוכית פוסלת אלא כשמכהה האור, ועי’ אשל אברהם שם.
  352. ע”ע ברכת הנר: הנוסח.
  353. עי’ ברכות נב ב.
  354. עי’ רש”י שם.
  355. תולדות שמואל ח”ג סי’ ד; נפש חיה (מרגליות) או”ח רצח א.
  356. תולדות שמואל שם. ועי’ הפוסק שנה י חוברת קיא סי’ תתשפו שיש לברך בלשון יחיד: מאור האש, ועי’ אור חדש סי’ א שהאריך שיש לברך מאורי האש וכ”מ מסתימת כל המתירים, עי’ לעיל.
  357. עי’ לעיל.
  358. ע”ע ברכת הנר: הנר. משפטי עזיאל ח”א סי’ ח, כוכבי יצחק סי’ יא; ציץ אליעזר ח”א סי’ כ פי”ג.
  359. יביע אומר ח”א או”ח סי’ יח, לסוברים שאפשר לברך על נורה.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s